Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna


Ocena skuteczności wsparcia osób młodych w ramach PO KL
25 lutego 2015
Prezentujemy raport końcowy z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez konsorcjum: WYG PSDP Sp. z o.o. i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy STOS na zlecenie WUP w Łodzi pt. „Ocena skuteczności wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-30 lat w projektach realizowanych w ramach VI i VII Priorytetu PO KL". Przedmiotowe badanie miało na celu m.in. ocenę skuteczności działań podejmowanych w ramach projektów pod kątem aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników projektu, a także ocenę oferowanego wsparcia pod kątem trwałości jego efektów oraz wpływu na aktywność uczestników na rynku pracy.

...pobierz raport
 
Zmiany w Zasadach przygotowania realizacji i rozliczania projektów systemowych w Działaniu 7.1
23 lutego 2015
Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca PO KL, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania całej pozostającej jeszcze do zagospodarowania alokacji na Program Operacyjny Kapitał Ludzki, podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian do Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL.
Zmiana dotyczy możliwości realizacji projektów do 31 grudnia 2015 r., tj. do końca okresu kwalifikowalności i wchodzi w życie od 18 lutego 2015 roku.

...pobierz Zasady
 
Konferencja podsumowująca projekt "Młodzi kompetentni w sektorze kultury"
23 lutego 2015
W imieniu Stowarzyszenia Inicjatywa, realizatora projektu ponadnarodowego "Młodzi kompetentni w sektorze kultury" dofinansowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL, zapraszamy na konferencję podsumowującą przedsięwzięcie. Konferencja odbędzie się w najbliższy czwartek, 26 lutego br. w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 83.

...dowiedz się więcej
 
Portal Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie łódzkim
03 lutego 2015
Z przyjemnością informujemy, iż od dziś pod adresem power.wup.lodz.pl działa nowy internetowy serwis informacyjny WUP w Łodzi dotyczący Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

PO WER ma charakter ogólnopolski i jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie jest on jednak prostą kontynuacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W perspektywie finansowej 2014-2020, Program Wiedza Edukacja Rozwój stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość środków EFS i gdzie finansowane są przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. W PO WER, tylko w jednej – pierwszej osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy", wsparcie kierowane jest bezpośrednio do osób. Są to osoby w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy (również niezarejestrowane w urzędach pracy), w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET). Część działań tej osi realizowana jest regionalnie, a w województwie łódzkim, Instytucją Pośredniczącą dla nich został Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

...przejdź do portalu
 
Nabór wniosków w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług OWES
29 stycznia 2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (podmioty lub partnerstwa/konsorcja podmiotów realizujące usługi wsparcia ekonomii społecznej w zakresie: animacji i promocji ekonomii społecznej, wsparcia powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej, wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych, nie działające dla osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na działania OWES) do składania wniosków o przeprowadzenie procesu akredytacji. Nabór wniosków trwa do 27 lutego 2015 r.
Przypomnijmy, w perpsektywie 2014-2020, według zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, aby otrzymać środki publiczne, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej muszą przejść pozytywnie procedurę akredytacji. Standardy akredytacyjne zakładają wysoką jakość i efektywność wsparcia dla sektora ekonomii społecznej.

...dowiedz się więcej
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »