Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Stanowiska IZ
STANOWISKA IZ

 

zalecenia audytowe KE dot. postępowania o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków EFS na usułgi niepriorytetowe 20.02.2015 ...pobierz pismo
baza konkurencyjności - planowany termin uruchomienia
adres bazy: https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
12.11.2014 ...pobierz pismo
aktualizacja taryfikatora zasady konkurencyjności 23.09.2014 ...dowiedz się więcej
pełne wydatkowanie środków środków limitu Funduszu Pracy przeznaczonego na realizację projektów z Poddziałania 6.1.3 PO KL 05.09.2014 ...pobierz pismo
wyjaśnienia dotyczące wydatków związanych z angażowaniem osób
wykonujących zadania w projekcie / projektach PO KL
22.07.2014 ...dowiedz się więcej
wyjaśnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwestii stosowania krajowych rozporządzeń dotyczących pomocy de minimis 01.07.2014 ...pobierz wyjaśnienia
pełne wydatkowanie środków limitu Funduszu Pracy przeznaczonych
w latach 2013 i 2014 na realizację projektów z Poddziałania 6.1.3
29.05.2014 ...pobierz pismo
zmiana progu, od którego istnieje obowiązek stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych
15.05.2014 ...pobierz pismo
zakres zmian Wytycznych w zakresie kwlaifikowania wydatków w ramach PO KL oraz przepisy przejściowe 15.04.2014 ...pobierz pismo
sposób opisu dokumentów księgowych potwierdzających wydatki
w ramach projektu PO KL
17.12.2013 ...pobierz pismo
zmiana treści Zasad dotyczących zamknięcia PO KL w odniesieniu
do przetwarzania danych osobowych
09.12.2013 ...pobierz pismo
subsydiowanie zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego
w projektach outplacementowych dla pracowników instytucji
sektora oświaty realizowanych ze środków EFS
05.12.2013 ...pobierz pismo
odprawa pośmiertna oraz ekwiwalent za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy w projektach realizowanych w ramach PO KL
07.11.2013 ...pobierz pismo
wyjaśnienie dot. zasady konkurencyjności 17.10.2013 ...pobierz pismo
wyjaśnienia dot. kryterium szczegółowego odnoszącego się do wymogu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych 11.10.2013 ...pobierz pismo
wyjaśnienia do kryterium dostępu w Poddziałaniu 7.2.2 PO KL Projektodawca zobowiąże się we wniosku o dofinansowanie projektu do tego, że prowadzony przez niego 0środek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie wdrażał standardy działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej, a następnie podda się procesowi weryfikacji wypełnienia ww. standardów 01.07.2013 ...pobierz pismo
instrukcje i wytyczne obowiązujące w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników projektów 31.05.2013 ...pobierz pismo
naliczanie odsetek z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do środków dotacji celowej, w przypadku gdy zostały one zwrócone jako środki niewykorzystane do końca roku budżetowego 28.05.2013 ...pobierz pismo
walidacja produktu projektu innowacyjnego 23.04.2013 ...pobierz pismo
wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego 05.04.2013 ...pobierz pismo
wyjaśnienia dot. pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w PO KL w przypadku służby przygotowawczej 26.02.2013 ...pobierz pismo
sposób liczenia terminu „10 dni roboczych" w ramach zasady konkurencyjności 20.02.2013 ...pobierz pismo
interpretacja zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w kwestii osób samozatrudnionych oraz rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem w projektach partnerskich 18.02.2013 ...pobierz pismo
zwrot odsetek naliczonych zgodnie z art. 189 Ustawy o finansach publicznych 18.02.2013 ...pobierz pismo
przekazywanie zaliczek przez beneficjentów PO KL na realizację projektów objętych stawkami jednostkowymi 15.02.2013 ...pobierz pismo
ewidencjonowanie i rozliczanie zwracanego podatku VAT od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanych refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w projektach z Poddziałania 6.1.3 PO KL 11.01.2013 ...pobierz pismo
...pobierz sprostowanie
zasady kwalifikowania ujemnych różnic kursowych w projektach PO KL 07.01.2013 ...pobierz pismo
wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki
na podatek dochodowy przychodem projektu
03.01.2013 ...pobierz pismo
wyłączenie osób ubiegających się o dotację na rozpoczęcie działalności gosp.
z wymogu składania oświadczeń w sprawie braku obowiązku
zwrotu pomocy wynikającego z decyzji KE uznającej pomoc
za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem
17.12.2012 ...pobierz pismo
postęp prac legislacyjnych KE nad nowymi rozporządzeniami w sprawie wyłączeń blokowych oraz pomocy de minimis, które będą obowiązywać po 30 czerwca 2014 r. 13.12.2012 ...pobierz pismo
zatrudnianie pracownika beneficjenta jako personelu projektu 11.12.2012 ...pobierz pismo
indeksacja dla stawek jednostkowych szkoleń językowych i komputerowych
- nowe stawki od 01.01.2013 r.
07.12.2012 ...pobierz pismo
kwalifikowalność dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników
jednostek sfery budżetowej
05.12.2012 ...pobierz pismo
zmiana taryfikatora korekt finansowych za naruszenie PZP 27.11.2012 ...pobierz teryfikator i złącznik
system SHRIMP do przekazywania sprawozdań z pomocy publicznej 27.11.2012 ...pobierz pismo
ankesowanie umów przy stwierdzonych nieprawidłowościach w projekcie 14.11.2012 ...pobierz pismo
zbiór interpretacji Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach projektów 16.10.2012 ...więcej
wymóg złożenia oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków dotyczy również partnerów zagranicznych, o ile budżet projektów uwzględnia wydatki takich partnerów 15.10.2012 ...pobierz pismo
podział zadań pomiędzy siecią Regionalnych Ośrodków EFS i siecią Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej 09.10.2012 ...pobierz pismo
zasady wynagradzania osób w ramach kosztów pośrednich (refundacja ze środków projektu części standardowego wynagrodzenia; dodatek do wynagrodzenia rozliczany w całości w ramach kosztów pośrednich tylko w przypadku obsługi księgowej) 09.10.2012 ...pobierz pismo
brak możliwości obniżenia wartości wskaźników pierwotnie zakładanych do osiągnięcia w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi 25.09.2012 ...pobierz pismo
pomoc de minimis na rzecz podmiotów ekonomii społecznej
13.09.2012 ...pobierz pismo
wymóg uzyskania oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków 28.08.2012 ...pobierz pismo
IP i IP2 nie mogą wyrażać zgody na ponowne wykorzystanie w projekcie środków stwierdzonych jako nieprawidłowość 24.08.2012 ...pobierz pismo
zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu inżynierii finansowej w ramach Działania 6.2 23.08.2012 ...pobierz pismo
wykreślenie z rejestru PUP osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych na staż/szkolenie/przygotowanie zawodowe dorosłych przez inny podmiot niż PUP 21.08.2012 ...pobierz pismo
wyjaśnienia dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL (m.in. kwalifikowalność osób, wypłata wsparcia finansowego) 09.08.2012 ...więcej
w związku z wyczerpaniem alokacji na Działanie, nie przysługują środki odwoławcze 09.08.2012 ...więcej
System Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 19.07.2012 ...pobierz pismo
odzyskiwanie środków od uczestników projektów powiatowych urzędów pracy w Działaniu 6.2 PO KL 17.07.2012 ...pobierz pismo
sposób rozliczania usług szkoleniowych będących wielokrotnością wymiaru objętego standaryzacją - stawki jednostkowe
17.07.2012 ...pobierz pismo
zakaz świadczenia usług lub zakupu towarów pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami (w umowach partnerskich w ramach projektów PO KL powinny być zapisy wyłączające możliwość zlecania usług pomiędzy partnerami) 16.07.2012 ...pobierz pismo
sytuacja, w której beneficjent dokonuje zwrotu środków przed wydaniem decyzji o zwrocie przez odpowiedni organ (prawa i obowiązki beneficjenta wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego) 16.07.2012 ...pobierz pismo
stosowanie zasady konkurencyjności oraz efektywnego zarządzania finansami, w szczególności w kontekście dostawców towarów lub usług, którzy są powiązani z beneficjentem osobowo lub kapitałowo 03.07.2012 ...pobierz pismo
sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 02.07.2012 ...więcej
uzgadnianie z UDT programów szkoleń na wózki jezdniowe 15.06.2012 ...pobierz pismo
rozliczanie zlecanych zadań merytorycznych w projektach 24.04.2012 ...pobierz pismo
zapis podrozdziału 4.5 pkt 7 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL a zasada uczciwej konkurencji w przypadku wyłaniania personelu projektu w trybie ustawy PZP 18.04.2012 ...pobierz pismo
podatek VAT od usług szkoleniowych w projektach 11.04.2012 ...pobierz pismo
obowiązek ewidencji godzin i zadań oraz wątpliwości dotyczące umów o dzieło 05.04.2012 ...pobierz pismo
rozliczenia finansowe w projektach 05.04.2012 ...pobierz pismo
zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w PO KL 27.03.2012 ...pobierz Zasady
zalecenia dla realizatorów projektów dotyczące zadań zleconych 28.02.2012 ...pobierz pismo
okres kwalifikowalności wydatków objętych pomocą publiczną 28.02.2012 ...pobierz pismo
brak możliwości ponownego wykorzystania w projekcie środków stwierdzonych jako pieprawidłowość 24.02.2012 ...pobierz pismo
zwiększenie wymiaru obowiązkowej stawki rentowej w projektach 14.02.2012 ...pobierz pismo
koszty osobowe w ramach kosztów pośrednich w projektach 13.02.2012 ...pobierz pismo
VAT przy usługach kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 09.02.2012 ...pobierz pismo
wynagrodzenia personelu projeków systemowych OPS i PCPR 18.01.2012 ...pobierz pismo
zakresu stosowania Zasad dokonywania wyboru projektów obowiązujących od 01.01.2012 r. w odniesieniu do projektów innowacyjnych wybranych w 2011 r. 16.01.2012 ...pobierz pismo
wzrost zatrudnienia netto na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych - Poddziałanie 6.1.2
13.01.2012 ...pobierz pismo
wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia tzw. "trzynastki" w projektach 28.12.2011 ...pobierz pismo
kserokopia dowodu osobistego a ochrona danych osobowych uczestników projektów 27.12.2011 ...pobierz pismo
prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu pomocy społecznej 25.11.2011 ...więcej
efekt zachęty w przypadku dużych przedsiębiorstw - wyjaśnienie Komisji Europejskiej 29.09.2011 ...pobierz pismo
zasady przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną 27.09.2011 ...pobierz pismo
zasady pozbawiania statusu bezrobotnego - stanowisko MPiPS 27.09.2011 ...pobierz pismo
gadżety w projektach - rekomendacje 19.09.2011 ...pobierz raport
zwolnienie z podatku VAT usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego 15.09.2011
podatek VAT - usługi kształcenia zawodowego 20.08.2011 ...pobierz pismo
...rozporządzenie
kwalifikowalność kosztów zarządu w spółce cywilnej 18.08.2011 ...pobierz pismo
odsetki uzyskane przez beneficjenta z lokat bankowych 18.08.2011  ...pobierz pismo 
wzrost zatrudnienia netto pośredników pracy i doradców zawodowych - Poddziałanie 6.1.2
09.08.2011 ...pobierz pismo
wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia tzw. "trzynastki" w projektach - Poddziałanie 6.1.2
08.08.2011 ...pobierz pismo
opodatkowanie środków otrzymywanych przez partnera w projektach 28.07.2011 ...pobierz pismo
korekty zleceń płatności oraz informacji o zwrotach dotyczące 2010 r. 20.07.2011 ...pobierz pismo
wyjaśnienia ze spotkania grupy roboczej ds. integracji społecznej 08.07.2011 ...pobierz zestawienie
zmiana interpretacji definicji personelu projektu 08.07.2011 ...pobierz pismo
prowadzenie ewidencji godzin i zadań przez personel projektu 08.07.2011 ...pobierz zestawienie
ewidencja godzin i zadań pracy personelu projektu 07.07.2011 ...pobierz pismo
dopuszczalność egzekucji ze środków przyznanych na projekt PO KL 04.07.2011 ...pobierz pismo
oszczędności wynikające z zastosowania zasady konkurencyjności lub prawa zamówień publicznych w projekcie 27.06.2011 ...pobierz pismo
kwalifikowalność dodatków do wynagrodzeń w ramach projektów PO KL 21.06.2011 ...pobierz pismo
pomoc publiczna w projektach z kryterium efektywności zatrudnieniowej 25.05.2011 ...pobierz pismo
definicja personelu projektu oraz osób samozatrudnionych 20.05.2011 ...pobierz pismo
przekazywanie i rozliczanie zaliczek w projektach PO KL 20.05.2011 ...pobierz pismo
kwalifikowalność wynagrodzenia osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej 09.05.2011 ...pobierz pismo
doprecyzowanie grupy docelowej w ramach Działania 6.3
26.04.2011 ...pobierz pismo
sumowania zamówienia w ramach zasady konkurencyjności 04.04.2011 ...pobierz pismo
wzory umów z uczestnikami projektów - Działanie 6.2 31.03.2011 ...pobierz wzór 1
...pobierz wzór 2
zwiększanie budżetu projektu 16.03.2011 ...pobierz pismo
możliwość umarzania odsetek za niezłożenie wniosku o płatność na kwotę lub w terminie 16.03.2011 ...pobierz pismo
efekt zachęty w projektach otwartych objętych pomocą publiczną 15.03.2011 ...pobierz pismo
projekty powiatowych urzędów pracy w Działaniu 6.2 01.03.2011 ...pobierz pismo
zmiany w zakresie sprawozdawczości z pomocy publicznej 22.02.2011 ...pobierz pismo
termin składania wniosku beneficjenta o płatność 18.02.2011 ...pobierz pismo
data naliczania odsetek z tytułu zwrotu środków przez beneficjenta
na rachunek IP/IP2
18.02.2011 ...pobierz pismo
sposób egzekwowania odsetek za niezłożenie wniosku o płatność
na kwotę lub w terminie
18.02.2011 ...pobierz pismo
odsetki od kwoty zwróconej na zakończenie projektu 11.02.2011 ...pobierz pismo
dodatki szkoleniowe w przypadku nieobecności uczestnika projektu 08.02.2011 ...pobierz pismo
dokonywanie korekt w systemie SHRiMP - stanowisko UOKiK 01.02.2011 ...pobierz pismo
naliczanie odsetek za nieterminowe składanie wniosków o płatność 27.01.2011 ...pobierz pismo
prowadzenie ewidencji i rozliczanie wynagrodzeń personelu projektu 25.01.2011 ...więcej
możliwość zaciągania kredytu przez beneficjenta 21.01.2011 ...pobierz pismo
projekty z pomocą publiczną - dodatkowe wyjaśnienie 21.01.2011 ...pobierz pismo
zmiany dotyczace podatku VAT i ich wpływ na realizowane projekty 19.01.2011 ...pobierz pismo
wyjaśnienie dotyczące opodatkowania środków otrzymywanych przez partnera 17.01.2011 ...pobierz pismo
środki europejskie na rachunkach beneficjentów - przełom lat 28.12.2010 ...pobierz pismo
zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości - Działanie 6.2
09.12.2010 ...pobierz Zasady
...pobierz pismo
kwalifikowalność wydatków objętych pomocą de minimis 01.12.2010 ...pobierz pismo
prawidłowa klasyfikacja budżetowa - dla jednostek sektora finansów publicznych 06.10.2010 ...pobierz pismo
rekrutacja osób do projektów - Dzialanie 6.2 03.11.2010 ...pobierz pismo
zasady udzielania wsparcia w ramach Działania 6.2 06.10.2010 ...więcej
doprecyzowania grupy docelowej "kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci" - Działanie 6.2 02.09.2010 ...pobierz pismo
trwałość projektów współfinansowanych z EFS 16.08.2010 ...więcej
wstępna analiza wyników kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Audytową 29.07.2010 ...pobierz pismo 
prawidłowa klasyfikacja budżetowa w zleceniach płatności wystawionych w systemie BGK  21.06.2010  ...pobierz pismo 
cechy projektu partnerskiego 24.05.2010 ...pobierz pismo
rozliczanie kosztów podróży, noclegów oraz wyżywienia uczestników projektu 24.05.2010 ...pobierz pismo
interpretacja początkowego okresu odsetkowego 20.05.2010 ...pobierz pismo
rozliczanie zaliczek w projektach 18.05.2010 ...pobierz pismo
stosowania zasady konkurencyjności - dodatkowe wyjaśnienie 18.05.2010 ...pobierz pismo
wsparcie w postaci pomocy de minimis w ramach Działania 6.2 23.04.2010 ...więcej
wykazywanie pomocy publicznej i de minimis we wniosku o płatność 14.04.2010 ...pobierz pismo
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypadkowe z tytułu świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów 12.04.2010 ...pobierz pismo
kwotowy poziom dotacji oraz wsparcia pomostowego w konkursie nr 1/POK/6.2/2010 07.04.2010 ...więcej
sposób zwrotu środków otrzymanych w 2010 r. na realizację projektów w ramach Priorytetu VI i VII PO KL 01.04.2010 ...więcej
instytucje sektora finansów publicznych zwolnione z obowiązku składania wyciągów bankowych do wniosku o płatność 01.04.2010 ...pobierz pismo WUP
...pobierz pismo MRR
deklaracja uczestnictwa w projekcie - zapisy dotyczące odpowiedzialności karnej 26.03.2010 ...pobierz pismo
opodatkowanie wynagrodzeń w projektach z Poddziałania 6.1.2 26.03.2010 ...pobierz pismo
szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 22.03.2010 ...pobierz pismo
podatek dochodowy od środków otrzymywanych przez uczestników projektu 25.02.2010 ...pobierz pismo
jednostki sektora finansów publicznych jako partnerzy w projektach
- rozliczanie wydatków
23.02.2010 ...pobierz pismo
udział w projekcie osób spokrewnionych z beneficjentem - Działanie 6.2 26.01.2010 ...pobierz pismo
udział w projektach z Poddziałania 6.1.1 osób bezrobotnych a kwestia ich wyrejestrowywania 29.01.2010 ...pobierz pismo
terminy wypłaty świadczeń należnych uczestnikom projektów PO KL
07.01.2010 ...pobierz pismo
zwrot środków niewykorzystanych w okresie realizacji projektu 23.12.2009 ...więcej
zasady zwrotu środków projektu z końcem 2009 roku 23.12.2009 ...pobierz pismo
zwrot środków dotacji rozwojowej niewydatkowanych do końca 2009 r. 17.12.2009 ...więcej
zwrot środków niewykorzystanych w okresie realizacji projektu  02.12.2009 ...pobierz pismo
termin wypłaty stypendium w projektach z Poddziałania 6.1.1 i 7.2.1 01.12.2009 ...więcej
niewydatkowanie środków w 2009 r. 23.11.2009 ...pobierz pismo 1 ...pobierz pismo 2
karta czasu pracy personelu zaangażowanego w realizację projektów 12.11.2009 ...więcej
stosowanie "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych 12.11.2009 ...pobierz Zalecenia
zakup materiałów promocyjnych (gadżety) w projektach PO KL 21.10.2009 ...więcej
zmiana instytucji dokonującej płatności w ramach PO KL 16.10.2009 ...pobierz pismo
dodatkowe wyjaśnienia dotyczące oznaczania projektów w PO KL 09.09.2009 ...więcej
udzielanie wsparcia pomostowego osobom niepełnosprawnym - Działanie 6.2 20.08.2009 ...pobierz pismo
prawidłowa realizacja wsparcia w Działaniu 6.2 19.08.2009 ...pobierz pismo
deklaracja uczestnictwa w projekcie 12.08.2009 ...pobierz pismo
zawieranie patronatów medialnych w projektach 12.08.2009 ...pobierz pismo
obowiązek archiwizacji dokumentacji projektów 10.08.2009 ...pobierz pismo
brak możliwości zakładania lokat terminowych ze środków dotacji rozwojowej 30.07.2009 ...pobierz pismo
obowiązek wypełniania wszystkich pól we wniosku o dofinansowanie projektu 24.07.2009 ...pobierz pismo
zastosowania standardu minimum w projektach badawczych 24.07.2009 ...pobierz pismo
zasady prawidłowego przekazywania przez beneficjentów danych osobowych uczestników projektów 15.07.2009 ...pobierz pismo
uzupełnienie procedury przyznawania dotacji na rozwój przedsiębiorczości 24.06.2009 ...pobierz pismo
uproszczenie obowiązków przedsiębiorcy związanych z rejestracją działalności - Działanie 6.2 24.06.2009 ...więcej
zasady stosowania Zaleceń dla beneficjentów funduszy UE dotyczących interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych 02.06.2009 ...pobierz pismo
udział w projekcie osób ubezpieczonych w KRUS 22.05.2009 ...pobierz pismo


Zobacz interpretacje Instytucji Zarządzającej dostępne na stronie www.efs.gov.pl.

Informacje opublikowane przed 20 maja 2009 r. dostępne są na archiwalnej stronie WUP w Łodzi ...przejdź do archiwalnej strony.

Informacje na temat Działania 6.2 opublikowane przed 20 maja 2009 r. dostępne są na archiwalnej stronie WUP w Łodzi ...przejdź do archiwalnej strony