Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna REALIZATOR Podpisanie umowy
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Instytucja, której projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został rekomendowany do realizacji, podpisuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa Instytucja Zarządzająca PO KL w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa wskazuje m.in.:

 • opis przedsięwzięcia
 • harmonogram płatności
 • wysokość przyznanych środków i tryb ich przekazywania
 • zobowiązanie do poddania się kontroli
 • termin i sposób rozliczania środków
 • formy zabezpieczeń należytego wykonania umowy
 • możliwość i tryb dokonywania zmian w projekcie
 • warunki zwrotu środków i rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu wymagane jest złożenia przez beneficjenta dodatkowych dokumentów, w tym m.in.:

 • wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej i elektronicznej (zmodyfikowanego zgodnie z wynikami negocjacji - jeśli dotyczy) z aktualną datą wypełnienia

 • oświadczenia stwierdzającego, że do wniosku nie zostały wprowadzone inne zmiany niż wskazane przez Komisję Oceny Projektów

 • kopii aktualnego statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę prawną działalności beneficjenta - nie dotyczy JST

 • wypisu z organu rejestrowego dotyczącego wnioskodawcy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentu - nie dotyczy JST

 • pełnomocnictwa do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie (jeśli dotyczy). Zakres pełnomocnictwa dotyczący realizacji umowy powinien obejmować:

  • podpisanie umowy
  • realizację projektu (należy określić numer i tytuł projektu)
  • rozliczenie otrzymanego dofinansowania
 • uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub innego właściwego dokumentu organu, który dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdzającego projekt lub udzielającego pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z EFS - dotyczy JST
 • kopii umowy / porozumienia pomiędzy partnerami (jeśli dotyczy).


Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu beneficjent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, przy czym forma zabezpieczenia uzależniona jest od wartości wszystkich równolegle realizowanych projektów w ramach Priorytetu VI i VII PO KL. W przypadku gdy ich łączna wartość dofinansowania nie przekracza 10 mln PLN, zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową:

Z obowiązku wniesienia zabezpieczenia zwolnione są jednostki sektora finansów publicznych.

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu i złożone zabezpieczenie należytego jej wykonania (jeżeli dotyczy) stanowią podstawę do wypłaty pierwszej transzy środków. Biorąc pod uwagę fakt, iż przygotowanie i zawarcie umowy o dofinansowanie projektu, po pozytywnej ocenie wniosku, jest procesem czasochłonnym, instytucje które na etapie wypełniania wniosku zaplanowały wcześniejszy (tj. przed datą zawarcia umowy) termin rozpoczęcia realizacji projektu mogą rozważyć dwa rozwiązania:

  • rozpocząć realizację projektu we wcześniej zaplanowanym terminie tj. przed podpisaniem umowy co wiąże się z konieczności tymczasowego zaangażowania środków własnych (zaangażowane środki własne zostaną rozliczone z dofinansowania po podpisaniu umowy i wypłacie pierwszej transzy)

  • wystąpić do WUP w Łodzi o wyrażenie zgody na dostosowanie okresu realizacji projektu do terminu podpisania umowy. 

Realizując projekt pamiętaj o terminach i obowiązkach wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności o:

 • założeniu wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu
 • prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji wydatków

 • składaniu w ustalonych terminach wniosków o płatność

 • prawidłowej promocji projektu - patrz dział: Promocja projektu

 • zapewnieniu, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizował informacje o każdym szkoleniu otwartym nie rzadziej niż raz w miesiącu

 • archiwizowaniu dokumentacji projektu

 • przestrzeganiu zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy)
 • dokonywaniu zmian w projekcie zgodnie ze wskazaną procedurą.