Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Poradniki
Poradniki ogólne 
Materiały pomocnicze dotyczące ekonomii społecznej

Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651 z późn. zm.) ikona_pdf (132 Kb)
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

ikona_pdf

(261 Kb)
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z óźn. zm.)

ikona_pdf

(130 Kb)
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.)

ikona_pdf

(166 Kb)
z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z późn. zm.)

ikona_pdf

(438 Kb)
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.)

ikona_pdf

(624 Kb)
Publikacje
Ekonomia społeczna w PO KL - opracowanie Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej

ikona_pdf

(3.91 Mb)

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik - Warszawa 2009 r., pod red. Marcina Juszczyka, Cezarego Miżejewskiego i Małgorzaty Ołdek 

ikona_pdf

(1.3 Mb)
Diagnoza sytuacji sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim, Łódź 2011, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (raport opracowany przez prof. dr hab. Jerzego Krzyszkowskiego, Kierownika Ośrodka Kształcenia Służb Społecznych, Uniwersytetu Łódzkiego) ikona_pdf (1 Mb)
Ogólne zasady udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL "Wsparcie ekonomii społecznej" - opracowanie Instytucji Zarządzającej PO KL ikona_pdf (131 Kb)
Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną - raport

ikona_pdf

(552 Kb)
Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL ikona_pdf (1 Mb)
Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące stosowania pomocy publicznej w projektach skierowanych do ośrodków wspiercia ekonomii społecznej (OWES)

ikona_pdf

(336 Kb) 
Zalecenia w sprawie realizacji typu operacji nr 3 w Poddziałaniu 7.2.2 tj. działań prowadzących do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych ikona_pdf  (144 Kb)
Źródła informacji o ekonomii społecznej - prezentacja Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej

power_point

(324 Kb)
Wyjaśnienia IZ
wyjaśnienia dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL (m.in. kwalifikowalność osób, wypłata wsparcia finansowego) - 9 sierpnia 2012 r. ...więcej
Serwisy www
Biblioteka publikacji nt. ekonomii społecznej - www.ekonomiaspoleczna.pl firefox_ikona
Dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej - www.ekonomiaspoleczna.pl firefox_ikona
Instytucje wspierające podmioty ekonomii społecznej - www.ekonomiaspoleczna.pl firefox_ikona
Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych - katalog spółdzielni - www.ozrss.pl firefox_ikona
Portal rozwoju spółdzielczości - www.spoldzielnie.org.pl
firefox_ikona
Portal ekonomii społecznej w Łódzkiem - www.ekonomiaspoleczna.lodz.pl firefox_ikona
Publikacje nt. spółdzielni socjalnych - www.ozrss.pl firefox_ikona
Serwis informacyjny dotyczący działalności pożytku publicznego i wolontariatu - www.pozytek.gov.pl
firefox_ikona


 
Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej
 
Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej - wersja z 24 sierpnia 2012 r. ikona_pdf (228 Kb)
Wyjaśnienia IZ      
Wyjaśnienie dot. roli poszczególnych podmiotów (IP, IP2, KIW, RST/KST i beneficjentów) w procesie upowszechniania i włączania wypracowanych rozwiązań innowacyjnych do głównego nurtu polityki ikona_pdf (1 Mb)
Wyjaśnienie dot. zasad realizacji projektów współpracy ponadnarodowej, głównie w kontekście finansowania wydatków partnera zagranicznego ikona_pdf (2 Mb)
Wyjaśnienie dot. projektów innowacyjnych z tematu: poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży ikona_pdf (373 Kb)
Warunki przekazywania do Krajowej / Regionalnej Sieci Tematycznej oraz instytucji finansującej projekt strategii wdrażania projektu innowacyjnego ikona_pdf (164 Kb)
Terminy przeglądów okresowych w przypadku projektów innowacyjnych; pojęcie doświadczenia badawczo-rozwojowego ikona_pdf (154 Kb)
Publikacje dla projektów innowacyjnych      
Zarządzanie działaniami upowszechniającymi i włączającymi. Podręcznik dla IP i IP2  zip_ico (2 Mb)
Ekspertyza dla tematu "Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej" - materiał pomocniczy ikona_pdf (149 Kb)
Ekspertyza dla tematu "Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży" - materiał pomocniczy ikona_pdf (218 Kb)
Empowerment w projektach innowacyjnych PO KL ikona_pdf (773 Kb)
Etapy realizacji projektu innowacyjnego - Zalecenia KIW
ikona_pdf (528 Kb)
Innowacje bez granic - Biuletyn KIW firefox_ikona  
Innowacyjność w praktyce - przegląd Tematów w ramach PO KL
ikona_pdf (390 Kb)
Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL ikona_pdf (378 Kb)
Od pomysłu do projektu innowacyjnego czyli poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych PO KL
ikona_pdf (992 Kb)
Poradnik opiekuna projektów innowacyjnych w PO KL
ikona_pdf (1.4 Mb)
Program EQUAL a innowacyjność w PO KL
ikona_pdf (1.25 Mb)
Projekty innowacyjne - poradnik dla projektodawców PO KL - wersja z lutego 2011 r. ikona_pdf (897 Kb)
Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego i jej ocena - Zalecenia KIW ikona_pdf (367 Kb)
Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Mainstreaming w pigułce
ikona_pdf (1.7 Mb)
Warto mieć pomysł - Broszura dotycząca innowacyjności w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. ikona_pdf (190 Kb)
Zalecenia w zakresie przeglądu okresowego projektów innowacyjnych w PO KL ikona_pdf (306 Kb)
Publikacje dla projektów współpracy ponadnarodowej    
Instrukcja do umowy o współpracy ponadnarodowej ikona_pdf (288 Kb)
Lista sprawdzająca do umowy o współpracy ponadnarodowej ikona_pdf (150 Kb)
Partnership Learning Manual ikona_pdf (683 Kb)
Partnerstwo bez granic ikona_pdf (1.7 Mb)
Projekty współpracy ponadnarodowej - podręcznik dla projektodawców ikona_pdf (2 Mb)
Rozwiązania są wszędzie - Broszura dotycząca projektów współpracy ponadnarodowej w PO KL ikona_pdf (184 Kb)
Współpraca ponadnarodowa z perspektywy realizatorów projektów - Publikacja KIW ikona_pdf (6.2 Mb)
Projekty Współpracy Ponadnarodowej w ramach PO KL - Materiał ze spotkania z przedstawicielami IP/IP2, Warszawa, 19 lutego 2013 r. ikona_pdf (639 kB)
Publikacje dla projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej  
Czas innowacji. Przegląd wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wer. pol.-ang.)

ikona_pdf

(2.3 Mb)
Czas innowacji 2. Przegląd wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wer. pol.-ang.) ikona_pdf (4.4 Mb)
Komentarz do instrukcji przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL ikona_pdf (1 Mb)
Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej  ikona_pdf

(2 Mb)

Inne publikacje    
Broszura KIW ikona_pdf (210 Kb)
Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych ikona_pdf (1.4 Mb)
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - zbiór publikacji firefox_ikona  
Upowszechnić nowe idee - Broszura dotycząca Sieci Tematycznych PO KL ikona_pdf (162 Kb)
Vademecum Członka Krajowej Sieci Tematycznej ikona_pdf (264 Kb)
Serwisy www    
Baza partnerów projektów ponadnarodowych - www.kiw-pokl.org.pl/pl/toolkit  firefox_ikona  
Baza rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - www.equal.org.pl/baza.php?lang=pl   firefox_ikona  
Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL - www.kiw-pokl.org.pl firefox_ikona  

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL
Ponieważ realizacja projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej wymaga dodatkowego wsparcia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca PO KL powołała Krajową Instytucję Wspomagającą, zwaną „KIW". Od 1 stycznia 2010 r. rolę KIW pełni Centrum Projektów Europejskich w Warszawie.

Główne zadania KIW:

  • wspieranie realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych
  • wsparcie tworzenia i działania sieci tematycznych
  • wsparcie szkoleniowo - doradcze m.in. dla projektodawców i realizatorów projektów
  • ułatwianie wymiany informacji, wspieranie działań informacyjno - promocyjnych.
Zachęcamy projektodawców i beneficjentów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej do kontaktu z pracownikami KIW:

ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

Marta Rudnik (koordynator prac Zespołu)
tel.: (22) 378 31 60
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Paulina Chodyra
tel.: (22) 378 31 65
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

Katarzyna Tyczko (koordynator prac Zespołu)
tel.: (22) 378 31 59
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Maciej Jamrozik
tel.: (22) 378 31 62
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Beata Rybicka-Dominiak
tel.: (22) 378 31 68
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 
Przekazywanie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w projektach

 

Zbiór interpretacji IZ PO KL zip_ico (545 Kb)
Opis minimalnego zakresu umów przenoszących autorskie prawa majątkowe w ramach PO KL ikona_pdf (62 Kb)

 

 
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn
 
Poradnik: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL - aktualizacja z marca 2010
ikona_pdf (416 Kb)
Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL (Opracowanie: firma Ingafor Sp. z o.o. na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL)
ikona_pdf (254 Kb)
Poradnik "Przegląd inspirujących rozwiązań z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w ramach PO KL" ikona_pdf (783 kB)
Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL ikona_pdf (1 Mb)
Dobre praktyki z zakresu równościowego zarządzania projektem ikona_pdf (194 Kb)
Dyskryminacja - bariery w osiąganiu faktycznej równości kobiet i mężczyzn (materiał szkoleniowy dla członków KOP) power_point (145 Kb)
Europejski Instytut na rzecz Równości Płci - komunikat MRR ikona_pdf (74 Kb)

FAQ - materiał pomocniczy IZ PO KL - ogólne wskazówki dotyczące zasady równości szans (luty 2010)

ikona_pdf (214 Kb)
Kontekst zasady równości szans kobiet i mężczyzn (materiał szkoleniowy dla członków KOP) power_point (335 Kb)
Materiały z posiedzenia Grupy roboczej ds. równości szans (Warszawa, 6 luty 2012 r.)  zip_ico (15 Mb)
Polityka równości płci - przewodnik IW Equal ikona_pdf (2 Mb)
Polityka równości płci i EFS (materiał szkoleniowy dla członków KOP) power_point (366 Kb)
Polityka równości płci w praktyce. Podręcznik
ikona_pdf (1.5 Mb)
Praktyczny poradnik w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w funduszach strukturalnych
ikona_pdf (927 Kb)
Prezentacja ze spotkania z ops i pcpr - Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL ikona_pdf (2 Mb)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet ikona_pdf (441 Kb)
Raport GUS "Kobiety w Polsce" 2007 ikona_pdf (9 Mb)
Raport KE w sprawie równości kobiet i mężczyzn ikona_pdf (201 Kb)
Równościowy sposób zarządzania projektem
ikona_pdf (200 Kb)

Standard minimum w badaniach i analizach

ikona_pdf (48 Kb)
Standard minimum w projektach badawczych ikona_pdf (2 Mb)
Ustalenia ze spotkania Grupy Roboczej ds. Zasady Równości Szans Kobiet i Mężczyzn PO KL - 11.08.2009
ikona_pdf (593 Kb)
Uwzględnianie problematyki płci przy wykorzystywaniu funduszy strukturalnych ikona_pdf (199 Kb)
Zasada Gender Mainstreaming w nowych programach EFS (2007-2013)
ikona_pdf (1 Mb)
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w planowaniu i ocenie projektów (materiał szkoleniowy dla członków KOP) power_point (292 Kb)
Serwisy www
Wirtualna biblioteka nt. równości szans - www.rownosc.info firefox_ikona  
Bank Danych Regionalnych GUS - http://stat.gov.pl firefox_ikona  
www.BezUprzedzen.org firefox_ikona  

Adres e-mailowy dot. równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL

Pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. można uzyskać informacje na temat równości szans kobiet i mężczyzn w Programie Kapitał Ludzki, standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz poradnika „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL".

Więcej na stronie internetowej: www.efs.gov.pl 


 
Pomoc publiczna

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL
- wersja z 10 lutego 2011 r. uwzględniająca erratę z marca 2011

zip_ico (864 Kb)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju / Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL ikona_pdf (531 Kb)
z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL ikona_pdf (304 Kb)
z 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL ikona_pdf (335 Kb)
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne  ikona_pdf (39 Kb)
z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ikona_pdf (39 Kb)
Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 254, poz. 1704) ikona_pdf (837 Kb)
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 312) ikona_pdf (420 Kb)
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311)
ikona_pdf (582 Kb)
z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 122, poz. 1008)  ikona_pdf (68 KB)
z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania
wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 183, poz. 1355)
ikona_pdf (35 KB)
z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej
w różnych formach (Dz. U. z 2004 r., Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.)
word (83 Kb)
z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis
i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174) 
ikona_pdf (38 KB)
z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
(Dz. U. z 2007 r., Nr 53, poz. 354)
ikona_pdf (74 Kb)
Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE)
Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
ikona_pdf (926 Kb)
Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.13) ikona_pdf (893 Kb)
Nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu - wyłączenia grupowe (Dz. Urz. UE L 214 z 9.8.2008 str. 3 - 47) ikona_pdf (333 Kb)
Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.06 str. 5 - 10) ikona_pdf (88 Kb)
Inne dokumenty dot. pomocy publicznej
Art. 87 i 88 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006 str. 76-77) word (35 Kb)
Załącznik nr 1 do Traktatu (Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006 str. 183-185) word (38 Kb)
Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U. 2007, Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)
ikona_pdf (258 Kb)
Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną lub de minimis - komentarz do rozporządzeń z dnia 29 marca 2010 r. ikona_pdf (151 Kb)
Wzory formularzy oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis firefox ikona


 
Zamówienia publiczne

 

Stanowisko MRR w kwestii stosowania Zaleceń dla beneficjentów... po wejściu w życie w dniu 24.10.2008 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ikona_pdf (6 Mb)
Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dot. interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zip_ico (96 Kb)
Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych ikona_pdf (530 Kb)
Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
ikona_pdf (380 Kb)

 

 
Inne

 

Metodologia pomiaru wskaźników Programu Kapitał Ludzki zip_ico (493 Kb)
Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ikona_pdf (3 Mb)
word (558 Kb)
Miesięczna karta czasu pracy pracownika zatrudnionego w ramach PO KL icon_xls (72 Kb)
Instrukcja dotycząca dokumentowania czasu pracy pracowników w ramach PO KL word (113 Kb)