Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna O Programie
Czym jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki? Drukuj


Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi jeden z elementów systemu realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, w ramach którego dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), możliwa jest realizacja przedsięwzięć służących wzrostowi zatrudnienia i tworzeniu nowych miejsc pracy. Wsparciem są objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz promocja zdrowia.

 

Struktura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PRIORYTETY REALIZOWANE CENTRALNIE
I Zatrudnienie i integracja społeczna
II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
III Wysoka jakość systemu oświaty
IV Szkolnictwo wyższe i nauka
V Dobre rządzenie
PRIORYTETY REALIZOWANE REGIONALNIE
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII Promocja integracji społecznej
VIII Regionalne kadry gospodarki
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
X Pomoc techniczna

 

Alokacja finansowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Alokacja finansowa dla PO Kapitał Ludzki wynosi ponad 11,4 mld euro (85% = ponad 9,7 mld euro to środki EFS, natomiast 15% = ok. 1,7% to środki krajowe), z czego 34% przypada na komponent centralny, 62% na komponent regionalny, a pozostałe 4% to środki przeznaczone na pomoc techniczną.

Priorytet EFS + wkład krajowy (w euro)
/ udział w PO KL
Środki dla woj. łódzkiego
(w euro)
I. Zatrudnienie i integracja społeczna 506,2 mln / 4,43%
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 778,0 mln / 6,81%
III. Wysoka jakość systemu oświaty 1 006,2 mln / 8,81%
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 960,4 mln / 8,41%
V. Dobre rządzenie 610,9 mln / 5,35%
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 2 427,9 mln / 19,76% 160,203 mln
VII. Promocja integracji społecznej 1 603,5 mln / 13,59% 110,230 mln
VIII. Regionalne kadry gospodarki 1 588,5 mln / 13,65% 112,755 mln
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 703,4 mln / 14,92% 120,914 mln
X. Pomoc techniczna 456,8 mln / 4%
Priorytety centralne (I-V) 3 861,7 mln
Priorytety regionalne (VI-IX) 7 101,7 mln
504,102 mln
PO KL - ogółem 11 420,2 mln

 

Za prawidłową realizację Programu i zarządzanie środkami odpowiadają trzy typy instytucji.
Instytucją Zarządzająca dla całego Programu jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (www.mir.gov.pl).
Na poziomie województwa łódzkiego, tzw. komponentem regionalnym Programu (Priorytety VI - IX) zarządza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej; Urząd Marszałkowski wdraża także Priorytety VIII i IX (www.pokl.lodzkie.pl).
Działania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie oraz promocją przedsiębiorczości (Priorytet VI i VII) wdraża Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia (www.pokl.wup.lodz.pl).