Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna O Gwarancjach
Gwarancje dla młodzieży
Podstawowym celem Programu Gwarancje dla młodzieży jest zwalczanie w całej Unii wysokiego bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia. Gwarancje dla młodzieży to jeden z elementów działań Komisji Europejskiej, która za cel postawiła, by każdy młody obywatel Wspólnoty (bez względu na to czy zarejestruje się w urzędzie pracy czy też nie) miał zagwarantowane, że uzyska ofertę pracy lub szkolenia, które zwiększy jego szanse na rynku pracy, w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia bądź utraty pracy.

Na początku 2014 roku stopa bezrobocia wśród młodych obywateli UE w grupie wiekowej 15-24, wynosiła blisko 24 proc. (w Polsce ok. 27 proc.). Oznacza to ponad 5,5 mln młodych Europejczyków pozostających poza rynkiem pracy, niepodejmujących dalszej edukacji w formie szkolnej bądź uczestnictwa w szkoleniach. Spora część tych osób zakończyła edukację zbyt wcześnie i ich kwalifikacje są na niskim poziomie, co powoduje trudności w podjęciu pracy zarobkowej.

Grupę ludzi bez pracy, którzy wcale jej nie szukają, nie uczą się i nie zdobywają żadnych kompetencji zawodowych nazwano NEETS-ami, od angielskiego Not in Education, Employment or Training. Ludzie ci, z różnych powodów (często niezależnych od nich samych) nie są zainteresowani rozwojem swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej. W grupie 15-24 już co siódmy młody obywatel Unii należy do NEETS-ów.

To głównie z myślą o nich stworzono system gwarancji dla młodzieży. Cały system zindywidualizowanych programów dla młodych ludzi opracowano i przetestowano w Finlandii. Zadziałał tak, jak zaplanowano – wpłynął na obniżenie stopy bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia. Jednocześnie oszacowano, że koszt stworzenia podobnego systemu we wszystkich państwach strefy euro może wynieść 21 mld euro rocznie (ok. 0,22 proc. PKB UE). Według szacunków, wszystkie kraje Unii w formie zasiłków, utraconych zarobków i podatków, wydają rocznie na młodych ludzi, którzy nie pracują, nie studiują i nie odbywają żadnych szkoleń, ponad siedmiokrotnie więcej, bo aż 153 mld euro!kwadrat DZIAŁANIA:

Działania podejmowane w ramach Gwarancji dla młodzieży będą zróżnicowane w zależności od kraju, a nawet indywidualnej sytuacji młodej osoby, która zgłosi się po wsparcie. Forma pomocy takiej osobie z jednej strony zostanie dobrana pod kątem jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej – predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.

Oprócz poradnictwa zawodowego młodzi otrzymają ofertę uczestnictwa w szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwanych przez pracodawców (np. kursy językowe i kursy prawa jazdy kat. B). Przewidziane w Polsce instrumenty aktywizacji zawodowej to m.in.: bony stażowe, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz granty na telepracę. Szacuje się, że jeszcze w tym roku Gwarancje dla Młodzieży są w stanie pomóc 10 tys. młodym mieszkańcom naszego kraju.

System gwarancji dla młodzieży ma włączyć w działania wszystkie zainteresowane strony: władze publiczne służby zatrudnienia, podmioty świadczące usługi poradnictwa zawodowego, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, służby wsparcia dla młodzieży, przedsiębiorców, pracodawców, związki zawodowe itp.

1 kwietnia 2014 roku wystartowały dwa projekty wspierające bezrobotnych w dwóch obszarach: aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnoletnich (15-17 lat) oraz aktywizacji zawodowej osób pełnoletnich (18-24 lata). Oba projekty potrwają do końca 2015 roku.

Pierwszy z nich o nazwie „Pomysł na siebie" (dla osób w wieku 15-17 lat) zakłada zapewnienie poradnictwa zawodowego, wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, różnego rodzaju szkoleń (komputerowych, językowych, z przedsiębiorczości oraz wyrównawczych z przedmiotów szkolnych) oraz naukę aktywnego poszukiwania pracy.

Drugi projekt (dla osób w wieku 18-24 lata) „Równi na rynku pracy" został stworzony z myślą o osobach pełnoletnich. Oprócz zapewnienia poradnictwa zawodowego oraz szkoleń w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców (m.in. kompetencji miękkich, cyfrowych, językowych oraz kursu prawa jazdy kat. B), zakłada także indywidualne wsparcie udzielane zależnie od potrzeb wskazanych w diagnozie, staże zawodowe u pracodawców oraz jednorazowe premie dla pracodawców za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika programu przez 6 miesięcy.

Gwarancje dla młodzieży pomogą także bezrobotnym, którzy ukończyli już 24. rok życia. Osoby w wieku 18-29 lat mogą liczyć na wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Wsparcie to będzie miało formę pożyczki z bardzo niskim oprocentowaniem. Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli średnio rocznie ok. 850 rocznie takich pożyczek.

Osoby zamieszkujące tereny wiejskie i małe miejscowości dodatkowo będą mogły skorzystać z indywidualnego wsparcia mobilności geograficznej (bezpłatne wyżywienie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia) oraz treningu umiejętności społecznych.

Wszystkie formy pomocy będą całkowicie bezpłatne. Nie stanowią one także katalogu zamkniętego. Oznacza to, że mogą być dobierane indywidualnie do potrzeb osób zgłaszających się do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) na terenie całego kraju.


 

kwadrat REALIZACJA:

Program Gwarancje dla młodzieży jest częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży". Łącznie na krajowe inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży w nowej perspektywie przewidziano 6 mld euro w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Resztę wydatków pokryją środki krajowe. Większość pieniędzy zostanie wydana jeszcze do 2015 roku. Komisja Europejska chce, aby młodzi bezrobotni odczuli konkretne wsparcie jeszcze w 2014 roku. Eksperci podkreślają jednak, że 6 mld euro z EFS (średnio nieco ponad 200 mln euro na każde państwo członkowskie) to zdecydowanie za mało. Ich zdaniem, aby tego typu zmiany systemowe były faktycznie odczuwalne i przede wszystkim skuteczne, potrzeba większych nakładów.

Za przygotowanie Gwarancji dla młodzieży w Unii Europejskiej odpowiedzialny jest węgierski ekonomista László Andor. Od 2010 roku pełni on funkcję komisarza ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji.

W Polsce za realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży odpowiedzialne będą m.in. Powiatowe Urzędy Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wojewódzkie Komendy oraz Centra Kształcenia i Wychowania OHP. Program będzie wdrażany jednocześnie na trzech szczeblach – centralnym, regionalnym i lokalnym. Komenda Główna OHP będzie projektodawcą dla przedsięwzięć pozakonkursowych oraz koordynatorem działań na terenie całego kraju. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych podkreśla, że kluczową rolę w perspektywie klęski lub sukcesu Programu będzie miała przemyślana kampania społeczna, skierowana do młodych ludzi, którzy muszą po prostu wiedzieć, jakie szanse dają im Gwarancje dla młodzieży.

Obecnie kraje UE kończą opracowywać krajowe plany gwarancji dla młodzieży. Z początkiem czerwca 2014 roku 17 państw członkowskich przedstawiło już Komisji Europejskiej ostateczne plany wdrażania Programu. Opublikowane już plany można znaleźć pod tym linkiem. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce znajduje się poniżej.

Wiadomo już, że konkursy będą realizowane na poziomie krajowym pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a na poziomie regionalnym, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, pod nadzorem Wojewódzkich Urzędów Pracy. Gwarancje dla młodzieży, a tym samym Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) będą realizowane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), w ramach specjalnie wydzielonej osi priorytetowej (Oś I: Osoby młode na rynku pracy), uwzględniającej wsparcie w zakresie aktywizacji osób młodych na rynku pracy, realizowane w ramach Inicjatywy, jak i EFS.kwadrat PRZYDATNE LINKI:

Film o Gwarancjach dla młodzieży (w języku polskim)

Film o Gwarancjach dla młodzieży europarl.tv (w języku polskim)

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce (dokument z kwietnia 2014 roku)

Konto Gwarancji dla młodzieży na Twitterze (w języku angielskim)

Informacje o Gwarancjach dla młodzieży na stronie Komisji Europejskiej (w języku polskim)

Informacje o Gwarancjach dla młodzieży na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o Gwarancjach dla młodzieży na stronie OHP