Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Język migowy
O Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w języku migowym DrukujEuropejski Fundusz Społeczny (EFS) gromadzi pieniądze przekazane przez państwa, które są członkami Unii Europejskiej w celu wydania ich na rozwój społeczeństwa Unii. Jego główne zadania to między innymi wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rozwój kadr oraz wyrównywanie szans na rynku pracy. Dzięki środkom pieniężnym z Europejskiego Funduszu Społecznego w każdym państwie członkowskim możliwe jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących, pomoc dla bezrobotnych w znalezieniu pracy i podniesieniu ich kwalifikacji, przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej (np. kobiet, które chcą być aktywne zawodowo), a także wsparcie przy poszukiwaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.

Środki pieniężne pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być przeznaczone na:
  • szkolenia,
  • warsztaty,
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
  • staże dla młodzieży,
  • przygotowanie zawodowe dla osób bezrobotnych, a także spółdzielnie socjalne czy Centra Integracji Społecznej.

Pieniądze unijne musza być wydawane zgodnie z góry ustalonym planem. W tym celu polski rząd opracował Narodową Strategię Spójności na lata 2007-2013, w której m.in. przewidziano, że w tym okresie pieniądze pochodzące z EFS będą przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego m.in. poprzez wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla systemu administracji publicznej. Program wspiera również rozwój wykształcenia osób z terenów wiejskich, budowanie sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i promocję zdrowia pracowników.

PO KL składa się z 10 Priorytetów, czyli celów do osiągnięcia wraz z końcem 2013 roku, realizowanych równolegle na poziomie centralnym - w całej Polsce oraz regionalnym - na terenie poszczególnych województw. Priorytety dzielą się na Działania, a niektóre z Działań na Poddziałania.

Urząd Marszałkowski w Łodzi pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) dla priorytetów komponentu regionalnego w województwie łódzkim (pośredniczy w wydawaniu pieniędzy z EFS między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a projektodawcami), tym samym jest odpowiedzialny za zarządzanie i wdrażanie komponentu regionalnego - Priorytet VIII i IX PO KL.

W ramach komponentu regionalnego została również powołana Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2), której zadania wykonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Instytucja Pośrednicząca II stopnia wdraża Priorytet VI i VII PO KL. Pieniądze z PO KL można otrzymać składając wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłaszany przez IP lub IP2 w ramach konkretnego Działania lub Poddziałania. Wniosek taki musi spełniać wymogi określone w dokumentacji konkursowej. Każdy wniosek oceniany jest pod kątem formalnym i merytorycznym, a dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty. Dopiero wtedy może zostać podpisana umowa między projektodawcą (który staje się tym samym Beneficjentem) a Instytucją Pośredniczącą. Zatwierdzony w ten sposób projekt może rozpocząć działalność na zasadach przewidzianych we wniosku.

Projektodawcami mogą zostać m.in.: przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje otoczenia biznesu (np. firmy doradcze), organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego.

Natomiast grupami docelowymi, czyli instytucjami lub osobami, które bezpośrednio mogą skorzystać z konkretnej pomocy dzięki projektom są np. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz pracownicy tych placówek, bezrobotni, osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą, pracownicy zamierzający podnieść swoje kwalifikacje, osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy, mieszkańcy obszarów wiejskich, czy osoby starsze.

Obok standardowych projektów PO KL możliwe jest także realizowanie projektów współpracy ponadnarodowej oraz innowacyjnych.

Najszybszą drogą do znalezienia odpowiedniego do swoich potrzeb projektu finansowanego z EFS jest skorzystanie z jednej z licznych baz i wyszukiwarek dostępnych w Internecie. Na przykład na stronie www.pokl.lodzkie.pl po lewej stronie w zakładce „Baza projektów" znajdują się tabele z opisami i danymi kontaktowymi projektów realizowanych w województwie łódzkim w ramach Priorytetu VIII i IX. Pomocna może być także lista podpisanych umów zawierająca dane wszystkich beneficjentów i tytuły ich projektów, zamieszczona w zakładce „Wyniki konkursu". Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi prowadzi serwis na stronie www.szkolenia.wup.lodz.pl prezentujący projekty realizowane w ramach Priorytetu VI i VII w województwie łódzkim. Dla całej Polski prowadzona jest także „Mapa projektów EFS" www.projekty.efs.gov.pl oraz portal „Inwestycja w kadry" www.inwestycjawkadry.info.pl z wyszukiwarką kursów i szkoleń finansowanych z EFS.

Priorytety komponenty regionalnego PO KL:


Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Wsparcie w ramach tego Priorytetu dotyczy pomocy tym osobom, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Są to m.in. osoby młode (do 25 roku życia), które nie posiadają doświadczeń zawodowych, kobiety (szczególnie matki samotnie wychowujące dzieci), osoby starsze (po 50 roku życia) mające trudności z dostosowaniem się do wymogów zmieniającej się gospodarki, a także osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy. W ramach tego Priorytetu organizowane są szkolenia, kursy, praktyki i staże w celu zdobywania określonych doświadczeń zawodowych, a także doradztwo oraz usługi finansowo-prawne adresowane do osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ


W ramach Priorytetu VII prowadzone są przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej. Wsparcie kierowane jest m.in. do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób opuszczających placówki penitencjarne, ale także do instytucji organizujących tego typu pomoc.

Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

W ramach tego Priorytetu pomoc jest skupiana na działaniach mających na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i wzmacnianie zdolności adaptacyjnych do zmieniającej się gospodarki. Przewidziano także działania na rzecz współpracy uczelni z przedsiębiorstwami oraz finansowanie stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich, kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się w największym stopniu do wzmacniania konkurencyjności i rozwoju gospodarczego regionu.

Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH


Działania podejmowane w ramach tego Priorytetu mają na celu upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych. Istotną częścią Priorytetu IX jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej m.in. poprzez tworzenie przedszkoli na obszarach wiejskich. Organizowane są również programy stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych), którym trudna sytuacja materialna uniemożliwia rozwój.