Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Ewaluacja
Ewaluacja

/ 24.07.2015 r. /
Informujemy, iż w czerwcu 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło realizację badania „Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu". W raporcie analizowano ex-post interwencję Programu Kapitał Ludzki w podziale na pięć obszarów tematycznych: rynek pracy i zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja i kształcenie, zdrowie publiczne, dobre rządzenie. W odniesieniu do tych obszarów przeprowadzono analizy mikro i makroekonomiczne, bazujące na danych pochodzących ze statystyki publicznej oraz monitoringu EFS. Przeprowadzone analizy pozwoliły na scharakteryzowanie wyróżnionych obszarów życia społecznego i pokazanie zmian jakie zaszły w okresie wdrażania Programu. Mamy nadzieję, że wyniki badania okażą się dla Państwa ciekawe i przydatne również w odniesieniu do wdrażania projektów perspektywy finansowej 2014-2020.

...pobierz raport końcowy
...pobierz załączniki do raportu/ 10.04.2015 r. /
Prezentujemy raport końcowy z badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

...pobierz raport
/ 25.02.2015 r. /
Prezentujemy raport końcowy z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez konsorcjum: WYG PSDP Sp. z o.o. i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy STOS na zlecenie WUP w Łodzi pt. „Ocena skuteczności wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-30 lat w projektach realizowanych w ramach VI i VII Priorytetu PO KL". Przedmiotowe badanie miało na celu m.in. ocenę skuteczności działań podejmowanych w ramach projektów pod kątem aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników projektu, a także ocenę oferowanego wsparcia pod kątem trwałości jego efektów oraz wpływu na aktywność uczestników na rynku pracy.

...pobierz raport
/ 24.03.2014 r. /

Prezentujemy raport końcowy z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez firmę Doradztwo Społeczne i Gospodarcze na zlecenie WUP w Łodzi pt. „Ocena wpływu interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego podejmowanych w ramach Priorytetu VII PO KL na problem wykluczenia społecznego w województwie łódzkim". Przeprowadzone badanie miało dwa główne cele: ocenę działań prowadzonych na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim oraz ocenę działań prowadzonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

...pobierz raport
/ 03.04.2013 r. /
Zachęcamy do lektury raportu "Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce". Dokument został opracowany w ramach Programu na rzecz Lokalnego Rozwoju Gospodarczego i Tworzenia Miejsc Pracy realizowanego przez OECD. W Polsce projekt realizowany był we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz samorządami terytorialnymi województw: małopolskiego, pomorskiego i łódzkiego.

...pobierz raport
/ 04.03.2013 r. /

Prezentujemy raport końcowy z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez firmę PSDB na zlecenie WUP w Łodzi pt.: „Wpływ działań realizowanych w ramach Priorytetu VI PO KL na sytuację na regionalnym rynku pracy województwa łódzkiego". Badanie, zrealizowane w okresie od sierpnia do grudnia 2012 roku, miało na celu zdiagnozowanie sytuacji w trzech obszarach problemowych: wpływ działań podejmowanych w ramach Priorytetu VI wobec osób pozostających bez zatrudnienia na sytuację na regionalnym rynku pracy, ocena możliwości rozwoju działalności gospodarczych powstałych w ramach Priorytetu VI PO KL (Działanie 6.2 i Poddziałanie 6.1.3) oraz ocena warunków organizacyjnych instytucji rynku pracy działających na rzecz aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia w województwie łódzkim (Poddziałanie 6.1.2).

...pobierz raport


 

/ 20.03.2012 r. /
Raporty z badań ewaluacyjnych:

  1. "Ocena efektywności i skuteczności projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI, VIII Poddziałanie 6.1.1, Działanie 6.2, 8.1. na rozwój postaw przedsiębiorczych w województwie łódzkim"
  2. "Wpływ projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 na zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej z uwzględnieniem możliwości godzenia ról zawodowych i rodzinnych przez rodziców"
... pobierz raport z Poddziałania 6.1.1 i Działań 6.2 i 8.1
... pobierz raport z Poddziałania 9.1.1/ 01.12.2011 r. /

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez firmę PSDB Sp. z o.o. na zlecenie WUP w Łodzi pt.: „Ocena wpływu realizacji projektów w Priorytecie VI i VII na aktywność zawodową osób w wieku 45-64". Badanie zostało przeprowadzone na terenie województwa łódzkiego w III kwartale 2011 r.

...pobierz raport 
 / 19.09.2011 r. /

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca PO KL - udostępniło raport końcowy z badania "Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach PO KL". Szczególną uwagę należy zwrócić na trzy rekomendacje (str. 95 raportu):

I - zwiększenie związku gadżetów z celami projektu
II - zwiększenie wykorzystania gadżetów ekologicznych
III - zwiększenie wykorzystania przy zakupie gadżetów zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzul społecznych oraz propagowanie zakupu gadżetów produkowanych przez osoby niepełnosprawne oraz podmioty ekonomii społecznej.

...pobierz raport 
 / 09.09.2011 r. /

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca PO KL - opublikowało raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. "Ocena jakości projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL". W ramach ewaluacji przeprowadzona została m.in. analiza wyników badań zrealizowanych wśród osób, które zakończyły udział projektach z Poddziałania 6.1.3 PO KL w 2009 r., a także dokonana została analiza wszystkich wniosków i rekomendacji płynących z badań ewaluacyjnych zleconych przez powiatowe urzędy pracy. Analiza została przeprowadzona na poziomie ogólnopolskim oraz regionalnym, pokazując kontekstowo sytuację na rynku pracy i wpływ projektów EFS na zmiany w nim zachodzące.

...pobierz broszurę 
  / 04.07.2011 r. /

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego zrealizowanego na zlecenie WUP w Łodzi pt. „Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim"./ 19.02.2010 r. /

Raport przygotowany przez firmę PBS DGA Sp. z o.o. z badania ewaluacyjnego pt. „Ocena sprawności i skuteczności realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VI i VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim" przygotowanego na zlecenie WUP w Łodzi.
...pobierz raport