Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Dokumenty i wytyczne
Dokumenty i Wytyczne


Akty prawa
Akty prawa unijnego firefox_ikona
Akty prawa polskiego firefox_ikona
Dokumenty programowe  
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 zip_ico (9.2 Mb)
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 zip_ico (1.3 Mb)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obowiązuje od 9 grudnia 2015 r. ikona_pdf (2.5 Mb)
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - obowiązuje od 29 stycznia 2016 r. ikona_pdf (2.0 Mb)
Wytyczne
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - obowiązują od 1 maja 2014 r.
WAŻNE Zakres zmian i przepisy przejściowe
ikona_pdf (712 kB)
FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL - kwiecień 2012 r. ikona_pdf (706 Kb)
Wytyczne dla PUP i OPS w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  word (5.5 Mb)
Wytyczne w zakresie współpracy OPS oraz PCPR z Klubami Integracji Społecznej w ramach realizacji projektów systemowych PO KL - Działanie 7.1 ikona_pdf (169 Kb)
Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL ikona_pdf (90 Kb)
Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL - wersja z 24 sierpnia 2012 r.
ikona_pdf (228 Kb)
Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL ikona_pdf (1 MB)
Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od 20.12.2008 r. - wersja z 12 kwietnia 2011 r. ikona_pdf (170 Kb)
System realizacji PO KL  
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
ikona_pdf (2.5 Mb)
Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej zip_ico (1.5 Mb)
Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL - obowiązuje od 5 grudnia 2013 r. ikona_pdf (1.7 Mb)

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS - obowiązuje od 18 lutego 2015 r.

ikona_pdf (1 Mb)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. ikona_pdf (4.6 Mb)
Zasady finansowania PO KL - obowiązuje od 7 grudnia 2015 r. ikona_pdf (2.6 Mb)
WAŻNE Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS (tzw. taryfikator zasady konkurencyjności)
(taryfikator znajduje zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi
po dacie 30 września 2014 r.; zasady ww. taryfikatora mają zastosowanie w odniesieniu do nowo ogłaszanych
konkursów, do umów o dofinansowanie zawartych od 1 października 2014 r. oraz do tych projektów, w których
do umów o dofinansowanie nie załączono taryfikatora;
w odniesieniu do uprzednio zawartych umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest poprzednia wersja taryfikatora, zmiana taryfikatora nie wymaga aneksowania dotychczas zawartych umów o dofinansowanie, do których załączono poprzednią wersję taryfikatora)
ikona_pdf (112 Kb)
WAŻNE Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych
(taryfikator PZP znajduje zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi
po dacie 31 maja 2014 r., przy czym w przypadku umów o dofinansowanie projektu,
do których załączono taryfikator PZP stosuje się taryfikator wynikający z zawartej umowy)
zip_ico (217 Kb)
WAŻNE Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznychzałącznikpismo
(taryfikator PZP obowiązuje w odniesieniu do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami
wykrytymi do dnia 31 maja 2014 r. oraz w odniesieniu do umów o dofinansowanie projektu,
których załącznikiem jest niniejsza wersja taryfikatora, bez względu na datę wykrycia nieprawidłowości)
ikona_pdf (500 Kb)
Zasady systemu sprawozdawczości PO KL - wersja z lipca 2013 r.
...zobacz załączniki
ikona_pdf (500 Kb)
Podręcznik wskaźników PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. ikona_pdf (1.5 Mb)
Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez IZ PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
ikona_pdf (450 kB)
Zasady kontroli PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
ikona_pdf (850 Kb)
Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach PO KL ikona_pdf (208 Kb)
Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w PO KL - obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. ikona_pdf (370 Kb)
Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - obowiązuje od 6 grudnia 2011 r. ikona_pdf (376 Kb)
Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL - marzec 2012 r. obowiązujące do 09.02.2014
ikona_pdf (662 Kb)
Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL - obowiązujące od 10 lutego 2014 ikona_pdf (1.3 Mb)
Pełna wersja Systemu realizacji PO KL: www.efs.2007-2013.gov.pl