Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer Firefox Firefox Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome
Strona główna Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - dodatkowe wyjaśnienia
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - dodatkowe wyjaśnienia
02 lipca 2012
Wszystkich beneficjentów, których projekty zakładają osiągnięcie określonego poziomu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi wyjaśnieniami Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczącymi sposobu pomiaru tego wskaźnika opisanego w załączniku nr 7 do Podręcznika wskaźników PO KL (str. 222).

Pytanie: Jaki wymiar czasu pracy należy brać pod uwagę przy zatrudnianiu pracowników w ramach stosunku pracy po zakończeniu udziału w projekcie, aby można było takie osoby wykazać w ramach wskaźnika efektywności zatrudnieniowej? W Podręczniku wskaźników PO KL nie wskazano takiego wymiaru, a jedynie okres trwania umowy. Czy powyższe oznacza, że każdy wymiar czasu pracy jest brany pod uwagę przy efekcie zatrudnienia?

Do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej należy wliczać wszystkie osoby, które podjęły zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Zgodnie z wytycznymi okres umowy powinien obejmować co najmniej trzy pełne miesiące. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie ma obowiązku weryfikacji wymiaru czasu pracy na jaki został zatrudniony uczestnik projektu. W związku z powyższym, w przypadku umów o pracę, do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej należy wliczać każdą osobę, która podjęła zatrudnienie na okres min. 3 miesięcy, bez względu na wymiar czasu pracy.

Pytanie: W której z poniżej opisanych sytuacji możliwe jest ujęcie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ) do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:
a) w ramach projektu jedną z form wsparcia jest zatrudnienie w ZAZ, którą został objęty uczestnik projektu i kontynuuje zatrudnienie również po zakończeniu udziału w projekcie
b) w ramach projektu uczestnik nie brał udziału w formie wsparcia wskazanej w pkt. a, ale po zakończeniu udziału w projekcie podjął zatrudnienie w ZAZ?

W obu przedstawionych powyższej sytuacjach osobę zatrudnioną w CIS lub ZAZ ujmujemy we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej.
Jeżeli uczestnik projektu realizowanego w Poddziałaniu 7.2.1 lub Działaniu 7.4 został zatrudniony w CIS lub ZAZ (zarówno w ramach projektu jak i po zakończeniu uczestnictwa w Programie), wówczas taką osobę wykazujemy jako uczestnika, który podjął pracę. W celu obliczenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej należy stosować obowiązujące wytyczne przedstawione w dokumencie Sposób pomiaru efektywności zatrudnieniowej w projekcie, w szczególności dot. minimalnego okresu zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie (tj. min. 3 miesiące). Jednocześnie należy pamiętać, iż wskaźnik efektywności zatrudnieniowej liczony jest w okresie trzech miesięcy po zakończeniu przez uczestnika udziału w projekcie, a nie w trakcie jego uczestnictwa.

Pytanie: W sposobie pomiaru efektu zatrudnieniowego w liczniku wskazano "liczbę osób, które kontynuują zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie" z przypisem, iż dotyczy to wyłącznie Poddziałania 8.1.2. Czy przypis ten powinien odnosić się również do projektów związanych z subsydiowanym zatrudnieniem lub finansowaniem w ramach projektu kosztów zatrudnienia w ZAZ w Działaniu 7.4? Ponadto, za ujmowaniem osób, które kontynuują zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie, przemawia również fakt, iż grupą docelową w Działaniu 7.4 mogą być zarówno osoby niezatrudnione, jak i zatrudnione.
W jaki sposób należy ujmować osoby zatrudnione, których dochód nie jest wyższy niż dwukrotność kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (grupa docelowa zgodna z SZOP) w ramach wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?
a) jeżeli po zakończeniu udziału w projekcie (np. doradztwo, szkolenie) osoby te kontynuują swoje podstawowe zatrudnienie, to należy je wykazać w ramach przedmiotowego wskaźnika (określony poziom wskaźnika zostaje już osiągnięty w momencie rekrutacji do projektu, ponieważ w projekcie udział tych osób może wynieść 25%) czy w ogóle nie powinny być wykazywane ani w liczniku ani w mianowniku?
b) czy takie osoby należy traktować jako osoby niezatrudnione i wykazać je w mianowniku, natomiast w liczniku dopiero po zmianie zatrudnienia?

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, do liczby osób kontynuujących zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie należy wliczać wyłącznie uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Wynika to głównie z tego, iż celem projektów typu outplacement jest pomoc w utrzymaniu zatrudnienia osobom przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Natomiast zadaniem projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 i Działania 7.4 PO KL jest aktywizacja zawodowo-społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych. Tym samym celem projektów w Poddziałaniu 7.2.1 i Działaniu 7.4 jest poprawa sytuacji tych osób na rynku pracy. Zatem jeżeli uczestnik projektu z Poddziałania 7.2.1 lub Działania 7.4 w momencie wejścia do projektu posiada status zatrudnionego o dochodzie nie wyższym niż dwukrotność kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, wówczas takiej osoby nie należy w ogóle wykazywać we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej. Oznacza to iż, obliczając poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej osób tych nie należy wykazywać ani w liczbie osób pracujących po zakończeniu udziału w projekcie (licznik), ani w liczbie uczestników, którzy zakończyli swoje uczestnictwo w projekcie (mianownik).